Forum

Temat: USA trzeżwieją, a Polska będzie mieć kaca?

ton

Niedaleko

Postów: 20995

Data: 05.10.2014; 08:53

W USA dochodzą pomału do tych samych wniosków w sprawie Ukrainy, jakie ja tu od listopada ub. roku przedstawiałem, mianowicie, iż ten konflikt zainspirowany przez wiadome siły, także zewnętrzne /także wiadomo czyje.../ - jest efektem błędnej polityki tychże wojowniczych sił.

Skutkiem jej są tysiące ofiar śmiertelnych, w tym cywilnych, wojny bratobójczej na Ukrainie.

I my, Polska, powinniśmy się czuć w dużym stopniu temu również winni, nasze elity PiS-POlityczne. Tak to ocenia przeciętny kmiotek-obywatel, co zdrowo myśli - taki jak "ton".

Amerykanie tak poczynają teraz myśleć o swojej błędnej polityce , jak poniżej, a kiedy wreszcie my?
Przy czym nie chodzi tu o jakąś tam pro-rosyjskość, miłość do Putina, a - umiłowanie, owszem,

lecz pokoju światowego, w tym przede wszystkim zachowanie pokoju w naszej Ojczyżnie - Polsce!

Tymczasem`wszystko, jak dotąd, zmierza u nas w przeciwnym kierunku, bo już nawet rząd zaPOwiedział POwołanie rezerwistów na ćwiczenia wojskowe, coś się zatem szykuje?.

Oto, do jakich wniosków dochodzą pomału w USA, w wyniku o/trzeżwienia, po którym nasi POlitycy mieć będą wkrótce niewątpliwie kaca:


"Onet;
Wiadomości › Świat Obserwuj1952

"Foreign Affairs": winni kryzysu na Ukrainie są Zachód i NATO

Zgod­nie z pa­nu­ją­cym na Za­cho­dzie prze­ko­na­niem, kry­zys na Ukra­inie to sku­tek wy­łącz­nie ro­syj­skiej agre­sji, a Wła­di­mir Putin zajął Krym, nie mogąc po­go­dzić się z upad­kiem so­wiec­kie­go im­pe­rium. Praw­do­po­dob­nie zaj­mie też ko­lej­ne te­re­ny Ukra­iny, po­dob­nie jak inne kraje wschod­niej Eu­ro­py. Zgod­nie z tym punk­tem wi­dze­nia, oba­le­nie pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza w lutym 2014 roku było je­dy­nie pre­tek­stem do wy­sła­nia wojsk ro­syj­skich na Ukra­inę. Ale to błęd­na dia­gno­za: w rze­czy­wi­sto­ści od­po­wie­dzial­ność za kry­zys na Ukra­inie po­no­szą Stany Zjed­no­czo­ne i ich eu­ro­pej­scy so­jusz­ni­cy, a kło­po­ty za­ko­rze­nio­ne są w roz­sze­rze­niu NATO - pisze ame­ry­kań­ski ma­ga­zyn "Fo­re­ign Af­fa­irs".

Odpowiedzialność za kryzys na Ukrainie ponoszą Stany Zjednoczone i NATO?

Prze­nie­sie­nie Ukra­iny w stre­fę wpły­wu Za­cho­du oraz dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce de­mo­kra­cję na Ukra­inie - po­cząw­szy od po­ma­rań­czo­wej re­wo­lu­cji w 2004 roku - są ele­men­ta­mi, która kry­tycz­nie wpły­nę­ły na sto­sun­ki Ukra­iny z Rosją. Już od po­ło­wy lat 90. ro­syj­scy przy­wód­cy sta­now­czo sprze­ci­wia­li się roz­sze­rze­niu NATO, a w ostat­nich la­tach dali Za­cho­do­wi jasno do zro­zu­mie­nia, że nie będą pa­trzeć bez­czy­nie, jak za­bie­ra się im ważny ba­stion. Cier­pli­wość Pu­ti­na wy­czer­pa­ła się de­fi­ni­tyw­nie po – w jego opi­nii - nie­le­gal­nym oba­le­niu de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­ne­go pre­zy­den­ta Ukra­iny, które wprost na­zwał "za­ma­chem stanu".

NATO ro­śnie w siłę

Gdy zimna wojna do­bie­gła końca, so­wiec­cy przy­wód­cy wo­le­li, by Ame­ry­ka­nie po­zo­sta­li w Eu­ro­pie, by po­mo­gli utrzy­mać w ry­zach spa­cy­fi­ko­wa­ne zjed­no­czo­ne Niem­cy. Nie chcie­li jed­nak, by NATO roz­sze­rza­ło swoje wpły­wy.

Ad­mi­ni­stra­cja Clin­to­na miała jed­nak inne plany, po­nie­waż w po­ło­wie lat 90. za­czę­ła na­ci­skać na roz­sze­rze­nie NATO. Pierw­sza runda roz­sze­rze­nia od­by­ła w 1999 roku, włą­czo­no do so­ju­szu Cze­chy, Węgry i Pol­skę. Druga miała miej­sce w 2004 roku, ko­lej­na w 2008 r. Mo­skwa od po­cząt­ku gło­śno na­rze­ka­ła, ale była zbyt słaba, by sprze­ci­wić się roz­ro­sto­wi NATO. W 1995 r. pod­czas bom­bar­do­wa­nia przez NATO bo­śniac­kich Ser­bów, ro­syj­ski pre­zy­dent Borys Jel­cyn po­wie­dział: "To jest pierw­szy sy­gnał po­ka­zu­ją­cy, co może się zda­rzyć, gdy NATO do­trze do gra­nic Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. (...) Ogień wojny może wy­buch­nąć w całej Eu­ro­pie".

Pod­czas rzą­dów Geo­r­ge'a W. Busha, Fran­cja i Niem­cy sprze­ci­wia­ły się przy­ję­ciu ko­lej­nych człon­ków do NATO, oba­wia­jąc się nad­mier­ne­go an­ta­go­ni­zo­wa­nia Rosji. W kon­se­kwen­cji, so­jusz nie roz­po­czął for­mal­ne­go pro­ce­su pro­wa­dzą­ce­go do człon­ko­stwa Gru­zji i Ukra­iny, ale wydał oświad­cze­nie, w któ­rym na­pi­sa­no: "kraje te staną się człon­ka­mi NATO." In­wa­zja Rosji na Gru­zję w sierp­niu 2008 roku po­win­na roz­wiać wszel­kie po­zo­sta­łe wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­ce sta­no­wi­ska Pu­ti­na, ale NATO kon­ty­nu­owa­ło marsz na­przód, włą­cza­jąc w 2009 r. do so­ju­szu Al­ba­nię i Chor­wa­cję.

Dru­gim na­rzę­dziem Za­cho­du, które po­ma­ga­ło od­su­wać Kijów od Mo­skwy były sta­ra­nia o prze­no­sze­nie za­chod­nich war­to­ści i pro­mo­wa­nie de­mo­kra­cji. Stany Zjed­no­czo­ne za­in­we­sto­wa­ły ponad 5 mi­liar­dów do­la­rów od 1991 roku, aby pomóc Ukra­inie osią­gnąć "przy­szłość, na jaką za­słu­gu­je." Do tego do­cho­dzi­ła ro­sną­ca w siłę Wspól­no­ta Eu­ro­pej­ska.

Po­trój­ny pa­kiet za­chod­niej po­li­ty­ki - roz­sze­rze­nie NATO, roz­sze­rze­nia UE i pro­mo­wa­nie de­mo­kra­cji - dodał oliwy do ognia i cze­kał na iskrę. Na­de­szła w li­sto­pa­dzie 2013 roku, kiedy Ja­nu­ko­wycz od­rzu­cił głów­ną ofer­tę go­spo­dar­czą UE i zgo­dził się na 15 mld do­la­rów kontr­ofer­ty Ro­sjan. De­cy­zja ta do­pro­wa­dzi­ła do an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji, które przy­bra­ły na sile w ciągu na­stęp­nych trzech mie­się­cy i do po­ło­wy lu­te­go do­pro­wa­dzi­ły do śmier­ci około stu de­mon­stran­tów. Ja­nu­ko­wycz uciekł do Rosji, a w Ki­jo­wie po­wstał nowy, pro­za­chod­ni rząd. Od tam­tej pory Putin gra coraz ostrzej.

Re­al­po­li­tik wciąż ak­tu­al­na

Nie można dzi­wić się Pu­ti­no­wi, po­nie­waż z jego punk­tu wi­dze­nia Za­chód za­gro­ził ro­syj­skim in­te­re­som stra­te­gicz­nym, co pre­zy­dent Rosji po­wta­rzał wie­lo­krot­nie i do­bit­nie. Wy­da­rze­nia na Ukra­inie za­sko­czy­ły elity Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Eu­ro­py tylko dla­te­go, że w nie­wła­ści­wy spo­sób widzą po­li­ty­kę mię­dzy­na­ro­do­wą. Wy­da­ją się wie­rzyć, że lo­gi­ka po­li­ty­ki re­al­nej (opar­ta na kal­ku­la­cji sił i in­te­re­sów na­ro­do­wych, nie­uwzględ­nia­ją­ca czyn­ni­ków mo­ral­nych – red.) ma w XXI wieku nie­wiel­kie zna­cze­nie - a przy­szłość Eu­ro­py może być opar­ta cał­ko­wi­cie na za­sa­dach pra­wo­rząd­no­ści, współ­za­leż­no­ści go­spo­dar­czej i de­mo­kra­cji. Tym­cza­sem kroki po­dej­mo­wa­ne przez Rosję są do­wo­dem na to, że re­al­po­li­tik po­zo­sta­je istot­na, a pań­stwa, które igno­ru­ją ten fakt, robią to na wła­sne ry­zy­ko.

Wa­szyng­to­no­wi nie po­do­ba się po­li­ty­ka Mo­skwy, ale po­wi­nien zro­zu­mieć jej lo­gi­kę. Wy­obraź­my sobie obu­rze­nie w Wa­szyng­to­nie, jeśli Chiny stwo­rzy­ły­by im­po­nu­ją­cy so­jusz woj­sko­wy z Ka­na­dą i Mek­sy­kiem. Urzęd­ni­cy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i ich eu­ro­pej­scy so­jusz­ni­cy twier­dzą, że sta­ra­ją się ła­go­dzić ro­syj­skie obawy i że Mo­skwa po­win­na zro­zu­mieć, że NATO nie ma żad­nych złych za­mia­rów. Ale żaden ze spo­so­bów do tej pory nie dzia­łał, Ro­sja­nie sta­now­czo sprze­ci­wia­li się roz­sze­rze­niu NATO.

Mimo od­waż­nych dzia­łań Rosji, nawet gdyby chcia­ła, nie ma moż­li­wo­ści, aby łatwo zdo­być Ukra­inę, mia­ła­by też małe szan­se pa­cy­fi­ka­cji całej Ukra­iny. Z do­świad­cze­nia ra­dziec­kich i ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy w Afga­ni­sta­nie, USA w Wiet­na­mie i Iraku i ro­syj­skie­go do­świad­cze­nia w Cze­cze­nii wy­ni­ka, że oku­pa­cja woj­sko­wa za­zwy­czaj koń­czy się źle. Putin z pew­no­ścią to ro­zu­mie.

Ko­niecz­na zmia­na po­li­ty­ki

Za­chod­ni przy­wód­cy po­win­ni zro­zu­mieć, że Ukra­ina jest tak mocno uza­leż­nio­na do Pu­ti­na, że nie mogą oni wspie­rać an­ty­ro­syj­skie­go re­żi­mu. To nie ozna­cza, że w przy­szło­ści rząd ukra­iń­ski mu­siał­by być pro­ro­syj­ski. Prze­ciw­nie, celem po­win­na być su­we­ren­na Ukra­ina, która nie na­le­ży ani do ro­syj­skie­go, ani za­chod­nie­go obozu.

Stany Zjed­no­czo­ne i ich so­jusz­ni­cy muszą na­stęp­nie pu­blicz­nie wy­klu­czyć eks­pan­sję NATO do Gru­zji i Ukra­iny. Za­chód po­wi­nien też znacz­nie ogra­ni­czyć swoje dzia­ła­nia pro­de­mo­kra­tycz­ne we­wnątrz Ukra­iny. Nad­szedł czas, aby po­ło­żyć kres za­chod­nie­mu wspar­ciu dla in­nych "po­ma­rań­czo­wych re­wo­lu­cji". Nie­mniej jed­nak, USA i eu­ro­pej­scy przy­wód­cy po­win­ni za­chę­cać Ukra­inę do po­sza­no­wa­nia praw mniej­szo­ści, zwłasz­cza praw swo­ich ro­syj­sko­ję­zycz­nych oby­wa­te­li.

Nie­któ­rzy mogą twier­dzić, że tak późna zmia­na po­li­ty­ki wobec Ukra­iny po­waż­nie za­szko­dzi wia­ry­god­no­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych na świe­cie. Nie­wąt­pli­wie będą pewne kosz­ty ta­kiej de­cy­zji, ale kosz­ty kon­ty­nu­owa­nia błęd­nej stra­te­gii będą znacz­nie więk­sze. Co wię­cej, inne kraje mogą bar­dziej sza­no­wać pań­stwo, które uczy się na swo­ich błę­dach i osta­tecz­nie opra­co­wu­je po­li­ty­kę, która sku­tecz­nie zaj­mu­je się pro­ble­mem.

Stany Zjed­no­czo­ne i ich eu­ro­pej­scy so­jusz­ni­cy stoją teraz przed wy­bo­rem. Mogą kon­ty­nu­ować obec­ną po­li­ty­kę, która bę­dzie na­si­lać dzia­ła­nia wo­jen­ne z Rosją i stop­nio­wo nisz­czyć Ukra­inę, ale to roz­wią­za­nie, w któ­rym każdy stra­ci. Mogą też zmie­nić stra­te­gię, stwo­rzyć do­brze za­rzą­dza­ną, ale neu­tral­ną Ukra­inę, który nie za­gra­ża Rosji i po­ma­ga Za­cho­do­wi na­pra­wić sto­sun­ki z Mo­skwą. Z tym sce­na­riu­szem, każda stro­na bę­dzie wy­gra­nym.

(MWL)" /Onet/"

========================================

Tak samo, w tym duchu, pisał tu "ton" - do "Bazy morfogenetycznej" planety prawie rok wcześniej.
I zaczynają wreszcie ci, co do tej PRAWDY dojrzeli - sięgać po nią. Ratunek nadchodzi.

I całe szczęście, że od strony USA/?/. Oby.
ton

Niedaleko

Postów: 20995

Data: 05.10.2014; 08:59

Naukowy dowód na istnienie telepatii:

Bulterier znietrzeżwiał,
a kundelek dostał kaca.

prezes_spo...

Pszczyna

Postów: 108

Data: 05.10.2014; 10:58

Jakie 'wiadome siły'? Nie bądź taki zagadkowy i napisz o jakie siły chodzi.

ton

Niedaleko

Postów: 20995

Data: 05.10.2014; 11:21

...Kato-prawicze elity polityczne plus ogłupione przez nią bądż zastrachane lewicowe, jak L. Miller z powodu hamerykańskich więzień /NIE POLSKICH - zapamietaj!/

Dziecko pyta - wapniak odpowiada.


prezes_spo...

Pszczyna

Postów: 108

Data: 05.10.2014; 11:47

No ale kto to ta kato prawica?
Bo ostatnio nawet o Jaruzelskim pisano że to katolik o prawicowych skłonnościach. Mógłbyś nam konkretnie wyjaśnić o kogo Ci chodzi?

ton

Niedaleko

Postów: 20995

Data: 05.10.2014; 12:34

Już ci to kiedyś wyjaśniałem: kato, bo katują nas swoja głupotą, krótkowzrocznością, udawaną prawiczą pobożnością i religijnością, która jest tylko na pokaz ludowi, czyli wyborców, czyli sondaży, czyli świętego spokoju, byle władza była, a ludziom żyło się dostatniej - za granicą.

prezes_spo...

Pszczyna

Postów: 108

Data: 05.10.2014; 13:23

Mi? Nie przypominam sobie. A że pamięć może mam zawodną to konkretnie możesz mi nazwiskami powiedzieć o których polityków ci chodzi? Bo z tego co widzę to Kaczyński siedzi cicho, JKM wręcz potępia głupotę ataku na Rosję nowa pani premier też jakby ostygła w wymachiwaniu szabelką jedynie głupa z siebie zrobił pokrzykujący Sikorski z Tuskiem. A przede wszystkim najbardziej jątrzył Adam Michnik i Wyborcza ale czy oni naprawdę są prawicowcami i katolikami? Pisz konkretnie tak jak ja napisałem a nie 'wiadome siły' etc. Chyba że Tobie nie chodzi o konkrety tylko o bicie piany.

ton

Niedaleko

Postów: 20995

Data: 05.10.2014; 14:15

Dokładnie, o bicie piany.

/Ty, ipeenowiec, Ty mnie tu za język nie ciągnij, pisanie na niedzielę dnia 5. już się odbyło, teraz przerwa ma być. Niech się znowu inni wykażą: o jakimś piwie, gorzale, knajpie i smrodzie etc.

A spowiedż już była; przeczytaj obok swoje wszystkie grzechy wyznałem, teraz pokuta, żeby mnie nie porwał jaki Boruta.

Miłej niedzieli.

Nowi klubowicze

Lis

Pszczyna
w klubie od: 2023.03.28

Jyndrek

Niedaleko
w klubie od: 2023.03.28

Jola123

Pszczyna
w klubie od: 2023.03.17

Misia38

Pszczyna
w klubie od: 2023.03.17

Dziupelll

Piasek
w klubie od: 2023.03.16

Pleur

Pszczyna
w klubie od: 2023.03.16

MarekZabka

Goczałkowice-Zdrój
w klubie od: 2023.03.14

3evanc2291yr7

Warka
w klubie od: 2023.03.10

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 20995

pless1

Pszczyna
postów: 10306

leo68

Pszczyna
postów: 7557

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 7024

jasmin7

Pszczyna
postów: 5777

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2871

Najaktywniejsi - komentarze

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 3166

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 2191

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 2175

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1486

Gocha

pszczyna
komentarzy: 1103

mnb

Pszczyna
komentarzy: 1049

Buziak

sps
komentarzy: 765